AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI (ASDEP) PERSONEL ALIMI 2017

AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI (ASDEP) KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLUYLA DANIŞMA YÖNLENDİRME/ASDEP GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAKTIR
 
Bakanlığımızın yürütmekte olduğu Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında; İl Müdürlüğümüze bağlı Sosyal Hizmet Merkezlerinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki branşlardan Özel Hizmet Alımı Yoluyla 26 (yirmi altı) Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi alımı yapılacaktır.
1- Sosyal Hizmet
2- Sosyoloji
3- Psikoloji
4- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
5- Çocuk Gelişimi
6- Aile ve Tüketici BilimleriKonya İlçe Sosyal Hizmet Merkezleri ASDEP İhtiyaçları:
 
Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi             :6 ASDEP Görevlisi
Cihanbeyli Sosyal Hizmet Merkezi     :8 ASDEP Görevlisi
Akşehir Sosyal Hizmet Merkezi          :12 ASDEP Görevlisi
Toplam                                               :26 ASDEP Görevlisi


Kontenjanları Belirlenen Meslek Gruplarının Dağılımı:

İLÇELER KONYA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAE İL MÜDÜRLÜĞÜNCE ALINACAK ASDEP/ DANIŞMA YÖNLENDİRME GÖREVLİLERİ
SOSYAL HİZMET PSİKOLOJİ ÇOCUK GELİŞİMİ SOSYOLOJİ PSİK. DANIŞ. VE REHBERLİK AİLE TÜKETİCİ BİLİMİ TOPLAM
BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK ERKEK BAYAN  
CİHANBEYLİ 1 2 1 1     1 1 1       8
AKŞEHİR 2 5 1 1 1 1       1     12
EREĞLİ 1 2   1 1             1 6
TOPLAM 4 9 2 3 2 1 1 1 1 1   1 26
 • Başvuruda bulunan adaylar arasından her meslek grubu için kadın ve erkek olmak üzere belirlenen sayının 5 katı kadar aday en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.
 • Meslek gruplarına ve cinsiyete göre oluşturulan sıralama neticesinde belirlenen kriterlere yeterli sayıda başvuru olmaması halinde; başvuruda bulunan kadın ve erkek adayların cinsiyetlere göre oluşturulan genel puan sıralama listesi dikkate alınarak mülakata çağrılacak kişi sayısı kadar eksik olan sayı tamamlanacaktır.
 • Asil sayısınca puan sıralaması dikkate alınarak yedek adaylar belirlenecektir.
  
BAŞVURU ŞARTLARI
 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
 5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
 6. Terör Örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı oluşum veya gruplara üyeliği mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmamak
 7. Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
 8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
 9. ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (Lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak. Puan sıralaması yapılırken adayların 2015 ve 2016 yılında girmiş oldukları sınavda aldığı en yüksek puan dikkate alınacaktır.

 BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Formu link üzerinden alınabilir TIKLAYINIZ
2- Sağlık Raporu (devlete bağlı sağlık kurumlarından alınabilir.)
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (belgenin aslı, başvuru esnasında görülecektir.)
4- İkametgah Belgesi (ikamet şartı bulunmamaktadır.)
5- Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
6- Lisans Diploma fotokopisi (belgenin aslı, başvuru esnasında görülecektir.)
7- KPSS Sonuç belgesi
8- CV - Kısa Özgeçmiş
9- Askerlik Durumunu Gösterir Belge (Erkek Adaylar İçin)
10- Yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

  Yukarıdaki belirtilen şartları taşıyan adayların 22.03.2017 çarşamba tarihinden itibaren 07.04.2017 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar istenen belgelerin bulunduğu bir dosya ile İl Müdürlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen evrakların eksik olması halinde başvurular işleme alınmayacaktır.
 
BAŞVURU YERİ
Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Telefon           :0 332 320 84 41 - 64 41
Faks               : 0 332 320 34 48
Adres              : Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Öğretmenevleri Mah. Larende Cd. No:13 Meram / KONYA
E-mail             : konya@aile.gov.tr